Cristian Ichim pentru Consiliul Județean Bacău

  Suntem aici pentru a construi împreună o administrație Competentă, Transparentă și Eficientă, în slujba comunităților tuturor băcăuanilor. Sloganul nostru de campanie este “Stradă cu stradă schimbăm Bacăul”. Viziunea mea pentru Consiliul Județean Bacău este  una complexă, principalele domenii de acțiune vizează sănătatea și siguranța, educația de calitate și cultura susținută, economia sănătoasă și competitivă, administrație curată și profesionistă.

Programul meu politic cuprinde o viziune pentru fiecare domeniu de activitate, obiective, direcții de acțiune și propuneri de programe. Am fost și sunt un om calculat, întotdeauna mi-a plăcut să acționez echilibrat și profesionist. Nu-mi place modul actual de a face politică, nu mă regăsesc în oamenii politici care doar promit, pentru mine această candidatură înseamnă seriozitate, proiecte realizabile, implicare și realizări. Mă angajez și vă cer sprijinul pentru următoarea viziune!

SĂNĂTATE 

Viziune:

O viață de calitate are la bază un sistem care lucrează pentru a preveni îmbolnăvirea, pentru a păstra, recâștiga și îmbunătăți sănătatea, demnitatea și starea de bine a cetățenilor.

Obiective:

 • Servicii de asistență medicală accesibile în proximitate.
 • Administrarea instituțiilor medicale bazată pe competențe.
 • Îmbunătățirea bazei materiale.

Exemplu de program:

 • Program ,,Caravana Medicală” adresat comunităților din cele  4  microregiuni ale județului  Bacău.

MEDIU

Viziune:

Județul Bacău trebuie să se alinieze la standardele și exigențele europene privind mediul și calitatea vieții, concomitent cu reducerea decalajului dintre urban și rural. Toate activitățile umane presupun consum de resurse și poluare, de aceea Bacăul poate să devină bogat și divers din punct de vedere ecologic, modern și funcțional din punct de vedere urbanistic, rațional și solidar din punct de vedere al resurselor naturale.

Obiective:

 • Reducerea poluării și îmbunătățirea serviciilor de mediu și a măsurilor administrative și operaționale.
 • Campanii de soluții și conștientizare care să genereze creșterea indicatorilor de calitate.
 • Creșterea capacității administrative de intervenție pe probleme de mediu.

Exemplu de program:

 • Sistem de monitorizare permanentă a calității aerului și a factorilor de mediu în fiecare UAT. Întocmirea unei hărți a poluării la nivelul județului care să fie monitorizată în timp real (monitorizând aerul și apa) și care să stea la baza măsurilor de mediu reale ce trebuie luate de organele abilitate (Agenția de Mediu și Garda de Mediu) pentru menținerea unor indicatori calitativi propice unei vieți normale.

EDUCAȚIE

Viziune:

Educația este o prioritate pentru o viață de calitate, o necesitate de a investi în copii pentru a-i echipa cu un set de intrumente care să le permită să rămână relevanți pe piața muncii și pentru a fi capabili să se adapteze la noile progrese tehnologice. Crearea unui parteneriat între Consiliul Județean și actorii sistemului de învățământ: cadre didactice, elevi, familii, parteneri instituționali, economici și sociali, pentru implementarea proiectelor și inițiativelor în domeniul educației este o prioritate în formarea unor cetățeni încrezători, competenți, implicați și responsabili.

Obiective:

 • Creșterea și îmbunătățirea infrastructurii școlare.
 • Îmbunătățirea și modernizarea bazei materiale a unităților de învățământ.
 • Combaterea abandonului școlar.
 • Sprijinirea învățământului dual prin implicarea mediului privat.
 • Formarea inițială și continuă a personalului didactic, în spiritul incluziunii educaționale pentru copiii cu cerințe educaționale speciale și a celor care provin din zone defavorizate, cu risc crescut de abandon școlar.

Exemplu de program:

 • Proiect “Centru de Mecatronică Bacău”, un centru integrat de cercetare, expertiză si transfer tehnologic, care să furnizeze soluții integrate în domeniul roboticii și automatizării (avem mecatronică la Bacău, dar este văduvita de baza materială si bineînțeles viziune, în acest moment), printr-o colaborare între Consiliul Județean și Primăria Bacău.

CULTURĂ

Viziune:

Cultura reprezintă “cartea de vizită” a oricărei comunități. În ea se reflectă tradiția și dezvoltarea, mentalitățile și creativitatea, istoria și specificul comunității.  Valorificarea patrimoniului cultural se face pornind de la ideile de conservare, protejare și promovare a acestuia și prin dezvoltarea prin educație.

Obiective:

 • Infrastructură culturală prin valorificarea patrimoniului existent.
 • Dezvoltarea și sustenabilitatea sectorului cultural independent.
 • Creșterea accesului la cultură.
 • Revitalizarea comunităților locale prin intermediul culturii.

Exemplu de program:

 • Program cultural de sprijin a artiștilor plastici din Bacău,  oferirea de spații pentru desfășurarea activităților specifice, acces liber pentru toate categoriile de artiști, fie membrii UAP sau independenți, oferirea de spații pentru comerț și promovarea acestora.

TINERET

Viziune:

Tinerii de azi, viitorii adulți de mâine, constituie forța activă din orice comunitate și agenții de transformare și inovare a oricărei societăți. De aceea, o politică inteligentă de implicare și susținere a tineretului pentru a-și clădi un viitor și pentru a-și împlinii aspirațiile în județul în care s-a născut, contribuie la dezvoltarea durabilă a județului Bacău.

Obiective:

 • Stimularea participării tinerilor ca actori activi în comunitate.
 • Sprijinirea tinerilor în a-și îndeplini aspirațiile și în a se simți utili și valoroși comunității din care fac parte.
 • Programe dedicate tinerilor cu oportunități reduse.

Exemplu de program:

 • Identificarea numărului, profilului și nevoilor specific tinerilor vulnerabili (care provin din centre de plasament, cu venituri mici, aflați în situații de discriminare, risc de sărăcie sau excludere socială).

SPORT ȘI MIȘCARE

Viziune:

Sportul în județul Bacău constituie o tradiție atât prin forma educațională pe care o deține (liceu și facultate cu acest profil) cât și prin performanțele atinse de tineri în urma diferitelor competiții la gimnastică, înot, handbal, atletism.

Obiective:

 • Creșterea ratei de practicare a sportului la nivel amator.
 • Crearea unui mediu local favorabil dezvoltării sportului profesionist.
 • Creșterea rolului educației fizice și sportului în sistemul de educație.

Exemplu de program:

 • Deschiderea infrastructurii sportive mici, a parcurilor urbane și a zonelor naturale, programe pentru descoperirea naturii prin mișcare si sport.

TURISM

Viziune:

Valorificarea potențialului turistic care îmbină istoria, cultura urbană, tradiția precum si potențialul economic și geografic al zonei poate contribui la dezvoltarea durabilă a economiei județului Bacău. Putem adapta la formele turismului modern atracțiile zonale și crearea unui cadru propice dezvoltării activităților turistice prin susținerea inițiativei private.

Obiective:

 • Promovarea județului Bacău ca zonă de atractie turistică.
 • Dezvoltarea si promovarea aplicației mobile turistice ,,Vizit Bacau”, de la nivelul simplist actual, la un pol central de atracție, care să ghideze experiența turistică în funcție de interes.

Exemplu de program:

 • Identificarea și crearea de circuite ,,Montain Ride” în fiecare din cele 4 microregiuni, cu scopul dezvoltarii economice a zonei rurale, crearea de locuri de munca și creșterea veniturilor.

SOCIAL ȘI CETĂȚENIE ACTIVĂ

Viziune:

    Corupția si incopetența a scăzut drastic încrederea în instituțiile statului și în șansele fiecărui cetățean de a crește, trăi și îmbătrâni cu demnitate. Ca urmare, avem comunități încă rupte de lume, fără drum sau apă, iar cei care trebuiau să îi susțină și să-i  apere, le-a îngustat accesul la un viitor împlinit.

Obiective:

 • Stoparea declinului demografic.
 • Asigurarea sprijinului pentru un trai decent.
 • Combaterea violenței domestice.
 • Integrarea în școală, în muncă și în comunitate, a copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități.
 • Promovarea drepturilor și libertăților cetățenești și mecanisme de apărare ale acestora.
 • Bugetare participativă.

Exemplu de program:

 1. Proiect de înființare a unui centru pentru cazarea și consilierea victimelor violenței domestice în județul Bacău.

AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Viziune:

    Zona rurală deține un potențial extraordinar de dezvoltare strategică a județului Bacău, care trebuie valorificat asigurând coerența între agricultură, mediu, economie și dezvoltare rurală. În mediul rural putem dezvolta un sector agroalimentar durabil, competitiv și sustenabil, centrat pe prelucrarea și exportul produselor cu valoare adăugată ridicată, contribuind astfel la impunerea Bacăului ca jucător important în comerțul local, regional și european.

Obiective:

 • Dezvoltarea unui mecanism de microcredite și garantare pentru micii fermieri. 
 • Valorificarea potențialului uman și natural.
 • Fond funciar și conservarea patrimoniului natural.
 • Investiții și infrastructură specific spațiului rural.
 • Creșterea siguranței alimentare a consumatorilor.

Exemplu de program:

 • Program de încurajare a antreprenorilor de a investi în lanțuri scurte de aprovizionare prin care să comercializeze produsele locale și  crearea de piețe de gross funcționale, la nivel de microregiune, a unor centre de desfacere a produselor locale prin intermediul asociațiilor, care  să scurteze lanțul de aprovizionare în interesul tuturor. Pornindu-se de la condiționarea creditelor și ajutoarelor de apartenența la o formă de asociere, s-ar putea scurta timpul de așteptare pentru apariția unor rezultate specifice unei agriculturi moderne în contraponderea a ceea ce avem astăzi specific mai degrabă unei agriculturi de subzistență. Modernizarea târgurilor și piețelor existente.

ECONOMIE ȘI ANTREPRENORIAT

Viziune:

    Economia din județul Bacău poate fi dezvoltată și susținută printr-un antreprenoriat puternic și creativ. Crearea de noi locuri de muncă și conturarea unei autonomii autentice și performante, vor fi principalii factori de oprire a migrației băcăuanilor și chiar întoarcerea lor în țară.

Obiective:

 • Dezvoltarea antreprenoriatului rural și al comunităților antreprenoriale rurale.
 • Regenerarea, dezvoltarea și consolidarea economiei județului Bacău, ca pol regional și competitiv.
 • Dezvoltarea resursei umane prin formare și impulsionarea acesteia către o mobilitate internă și accesibilitate  a locurilor de muncă.
 • Accesul la facilități moderne de finanțare și sprijinire a afacerilor.

Exemplu de program:

 • Sprijinul IMM-urilor printr-un sistem de consultanță activ (specialiști cu expertiză în studii de piață, recrutare, management), pentru ca afacerile sa devină atât sustenabile,  cât și profitabile (deoarece băncile comerciale lasă astăzi un gol imens pe aceasta piață care ar trebui sa fie dominată de specialiștii băncilor care acordă credite și constituie o caracteristică a țării noastre și în acelasi timp o necesitate).

ADMINISTRAȚIE ȘI DIGITALIZARE

Viziune:

Administrația publică, instituție ce lucrează în sprijinul cetățenilor, nu trebuie să mai constituie o barieră, ci un suport, să fie cunoscută de către cetățeni, să devină parte din viața lor și un suport accesibil în rezolvarea cerinților și nevoilor acestora. Evoluția serviciilor de consulttanță personalizată determină o revoluție în activitatea administrativă locală, digitalizarea devenind un ”trebuie” în cadrul serviciilor publice. Digitalizarea este un mijloc care poate oferi o calitate mai bună a vieții cetățenilor, prin interacțiune eficientă și implicare activă.

Obiective:

 • Transparentizarea administrației pentru o înțelegere facilă a activităților sale.
 • Servicii publice ușor accesibile prin debirocratizare și transparentizare.
 • reformă administrativă.
 • Îmbunătățirea politicii de asigurare a surselor financiare.
 • Implementarea soluțiilor tehnologice noi în funcție de urgențele reale ale orașului.

Exemplu de program:

 • Crearea unei platforme dedicate pentru publicarea tuturor deciziilor și documentelor (contracte servicii, contracte de achiziții publice, acorduri de colaborare, documente financiare, ordinea de zi a ședințelor, hotărâri). Astfel cetățenii vor avea posibilitatea de a se înregistra pe site pentru a primi lunar știri și informații din diferite domenii de activitate a Consiliului Județean.

INFRASTRUCTURĂ ȘI TRANSPORT

Viziune:

Infrastructura de transport este prioritară în dezvoltarea și modernizarea județului Bacău, facilitând atât mobilitatea prin circulație rapidă, cât și o conectarea reușită la traseele transnaționale.

Obiectiv:

 • Asigurarea conexiunii regionale și a coeziunii teritoriale.
 • Îmbunătățirea si modernizarea infrastructurii de interes județean.
 • Transport alternativ și prietenos cu mediul.
 • Siguranța și fluidizarea accesului între localități.
 • Încurajarea transportului în comun.

Exemplu de program:

 • Modernizarea traseului de cale ferată către judetul Neamț, vizând cu prioritate revitalizarea economică a orașului Buhuși.

ZONA METROPOLITANĂ BACĂU

Viziune:

Încurajarea și dezvoltarea zonei metropolitane a județului Bacău, extinzându-se în jurul nucleelor urbane și de influență, vor determina o cunoaștere conștientizată, asumată și administrată eficient a resurselor teritoriale. Planificarea teritorială va adopta un concept specific economiei circulare, în care selectarea soluțiilor să se efectueze după consultarea cetățenilor, cu participarea acestora și pe criterii valorice.

Obiective:

 • Profesionalizarea și depolitizarea structurilor administrative însărcinate cu administrarea și planificarea teritoriului.
 • Selectarea pe criterii valorice a soluțiilor pentru investiții publice.
 • Reorganizarea și eficientizarea politicii de lucrări publice.
 • Realizarea unei viziuni integrate a teritoriului județului Bacău.

Exemplu de program:

 • Program de dezvoltare a zonei metropolitane  în parteneriat cu municipiul Bacău și UAT-urile aferente, pentru creșterea economiei locale și regionale. Pentru Bacău, zona metropolitană trebuie să aibă cel puțin 4 domenii principale de interes:
  • Infrastructură
  • Apă și Canalizare
  • Transport Public
  • Atragere de investiții

Cristian Paul Ichim, Președinte PLUS Bacău.

Candidat USR PLUS la Președinția Consiliului Județean Bacău.

Un comentariu

 1. De f multi ani sunt plecată din țar dar de fiecare dată cînd m am intors Bc mi a lăsat un gust amar am citit toată platformă dv cred putin în cele scrise dar poate gresesc caci nu vă cunosc am o singură intrebare DE CE CLUJUL POATE ȘI BC NU UNDE SE GRESESTE ?

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *