A început selecţionarea candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile militare

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări în perioada 14.05.2021 – 24.05.2021, pentru Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” București și instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Apărării Naționale, care formează specialiști, potrivit nevoilor Ministerului Afacerilor Interne, conform actelor normative în vigoare.

Candidații care doresc să participe la examenele de admitere în una din instituțiile de învățământ sus-menționate, trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de actele normative incidente printre care:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 6. să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8.  să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;
 13.  inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 14.  să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 15.  să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

 Pentru admiterea în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile rezervate MAI, candidații trebuie să îndeplinească, după caz, și criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la litera d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare psihologică și medicală, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.

Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la lit.f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat, care va fi depusă fie la unitatea de recrutare, fie la instituția de învățământ, după caz. Verificarea îndeplinirii criteriului prevăzut la lit. m) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Suplimentar, candidații la Academia Națională de Informații trebuie să îndeplinească inclusiv criteriile de recrutare și selecționare mediatizate prin oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații, care este disponibilă a adresa http://animv.ro/licenta. De la condițiile de înscriere stabilite și menționate mai sus nu se admit derogări.

În situația în care candidații au mai urmat o formă de pregătire similară, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, în conformitate cu art. 142 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, după ce vor fi declarați ”admis” la instituțiile de învățământ superior, vor achita contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat.

Cifrele de școlarizare aprobate pentru sesiunea 2021 sunt menționate în anunțul postat pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, http://bc.politiaromana.ro, secțiunea Cariera – Admitere instituții învăţământ, de unde pot fi obținute informaţii suplimentare.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

error: