Concurs de recrutare pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante la Primăria Bacău

Concurs de recrutare la sediul institutiei pentru ocuparea a trei functii publice de executie vacante la Compartimentul Planificare, Mobilitate Urbana, Monumente – Serviciul Urbanism si Planificare Strategica din cadrul Directiei Urbanism.

Consilier clasa I grad profesional superior – 1 functie
Conditii de participare:
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul arhitecturii, urbanismului si constructiior ;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 7 ani;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Atributii conform Fisei Postului
– Examinează și răspunde de verificarea documentațiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism și a avizelor de primar.
– Verifică modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatelor de urbanism, conform legislației în vigoare și răspunde de existența dovezii achitării lor.
– Editează pe calculator formularele de certificate de urbanism, după verificarea documentațiilor și întocmirea referatelor.
– Elaborează adrese de returnare a documentațiilor incomplete în termenul legal.
– Preia cereri de schimbare destinație în interiorul și în afara zonei protejate.
– Identifică şi prezintă factorilor de decizie disfuncţionalităţile urbanistice existente şi propunerile de remediere şi dezvoltare.
– Urmăreşte prin documentaţiile de urbanism stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţii în acord cu potenţialul acesteia şi cu aspiraţiile locuitorilor.
– Urmărește conectivitatea proiectelor implementate de Municipiul Bacău cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
– Participă la elaborarea regulamentelor locale din partea administrației publice locale.
– Elaborează programe și acțiuni pentru îmbunătățirea continuă a aspectului arhitectural-urbanistic al municipiului.
– Răspunde la note interne și întocmește informări;
– Răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată;
– Întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;
– Asigură aplicarea legislației specifice domeniului urbanismului și amenajării teritoriului cât și domeniilor conexe, inclusiv cel al funcției publice.
– Soluționează, în conformitate cu legislația în vigoare, diferitele petiții cu privire la obiectul de activitate;
– Răspunde de executarea lucrărilor în termenele prevăzute și asigură asistență tehnică;
– Rezolvă orice altă sarcină de serviciu stabilită de către șeful ierarhic sau printr-o dispoziție de primar.
– respecta prevederile Legii nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
– respecta Regulamentul de Ordine Interioara al Priumariei Municipiului Bacau;
– isi completeraza pregatirea profesionala prin studiu individual sau cursuri organizare;
– pastreaza confidentialitatea asupra activitatilor derulate la locul de munca;

Consilier clasa I grad profesional asistent – 2 functii
Conditii de participare
– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul arhitecturii, urbanismului si constructiilor;
– vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de minim 1 an;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 raportat la art.613 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Atributii conform Fisei Postului
– Urmărește evoluția în timp a monumentelor istorice și propune măsuri de prezervare și protecție a acestora;
– Editează pe calculator formularele de certificate de urbanism, după verificarea documentațiilor și întocmirea referatelor.
– Elaborează certificate de urbanism în vederea: informării cu privire la statutul juridic, economic şi tehnic al imobilelor; obţinerii autorizaţiilor de construire; concesionării de terenuri; adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de documentaţie tehnico-economică ,Studiu de fezabilitate”; cereri în justiţie; operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci cînd operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele, solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii, precum şi constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
– Elaborează avize emise de primar, în vederea emiterii autorizaţiilor de construire de către Consiliul Judeţean Bacău, pentru investiţiile care se amplasează pe terenuri care depăşesc limita administrativ-teritorială a Municipiului Bacău sau pentru investiţiile care se aprobă de Guvern.
– Elaborează extrase din Planul Urbanistic General al municipiului Bacău.
– Elaborează adrese de returnare a documentațiilor incomplete în termenul legal.
– Preia cereri de schimbare destinație în interiorul și în afara zonei protejate.
– Urmărește conectivitatea proiectelor implementate de Municipiul Bacău cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă.
– Participă la elaborarea regulamentelor locale din partea administrației publice locale.
– Răspunde la note interne și întocmește informări;
– Răspunde la sesizările cetățenilor și întocmește răspunsuri la instanțele de judecată;
– Întocmește adrese de completare pentru documentațiile care nu întrunesc condițiile de promovare;
– Asigură aplicarea legislației specifice domeniului urbanismului și amenajării teritoriului cât și domeniilor conexe, inclusiv cel al funcției publice.
– Soluționează, în conformitate cu legislația în vigoare, diferitele petiții cu privire la obiectul de activitate;
– Răspunde de executarea lucrărilor în termenele prevăzute și asigură asistență tehnică;
– Aplică prevederile legislației și actelor administrative interne aplicabile în domeniul protecției mediului în cadrul activității pe care o desfășoară;
– Respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Își completează pregătirea profesională prin studiu individual sau cursuri organizate;
– Răspunde de respectarea programului de lucru stabilit, de folosirea integral și eficientă a timpului de lucru;
– Păstrează confidențialitatea asupra activităților derulate la locul de muncă, în conformitate cu precederile legale în vigoare și cu Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Municipiului Bacău;
– Rezolvă orice altă sarcină de serviciu stabilită de către șeful ierarhic sau printr-o dispoziție de primar.
– Înlocuiește în activitate persoana responsabilă cu gestionarea documentațiilor de urbanism.

Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi si 40 ore saptamanal.

BIBLIOGRAFIE

Dosarele de concurs se depun in termen de 20 de zile (08.04 – 27.04.2022 inclusiv) de la data anuntului, la sediul institutiei str.Marasesti nr.6, parter, camera nr.1 la Serviciul Managementul Resurselor Umane si Ad-tiv, consilier Rotaru Elena, telefon 0372348122, email elena.rotaru@primariabacau.ro, fax 0234588757
Selectia dosarelor se va face in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor.
Proba scrisa va avea loc in data de 11.05.2022 ora 10,00 la sediul institutiei iar interviul in data de 17.05.2022. Ora interviului se va afisa odata cu rezultatele probei scrise.
Relatii suplimentare la telefon 0372348122.
Secretar Comisie, Afisat astazi 08.04.2022 ora 10,00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *