Federația Sindicatelor de Servicii Comunitare si Utilități Publice amenință cu greve la nivel național

Federația Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilități Publice atrage atenția Guvernului României că a creat premisele declanșării unei greve la nivel național, în baza art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, împotriva politicii sociale și economice asumată de Guvern prin adoptarea Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Potrivit articolului XL alin. (1) și (2) din Legea 296/2023, tichetele de masă, ce se acordă în conformitate cu reglementările legale în vigoare și contractele colective de muncă, nu pot depăși anual contravaloarea a două salarii minim brute pe țară/an/persoană valabile la data de 1 ianuarie 2019, respectiv 16 lei/zi, iar voucherele de vacanță/decontarea biletelor de odihna și tratament nu pot depăși valoarea de 1.600 lei/an pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2026. Articolul XLI alin. (1) din Legea 296/2023, prevede că începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, operatorilor economici, inclusiv filialelor acestora, li se interzice acordarea de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, în situația în care au înregistrate pierderi contabile din anii precedenți și nerecuperate și/sau înregistrează pierderi contabile în anul curent. Menționăm că operatorii regionali care prestează servicii comunitare de utilități publice și exploatează sisteme de utilități publice în care nu s-au mai investit de foarte mulți ani, nu sunt finanțați de la bugetul de stat, iar pierderile contabile ale acestora sunt istorice, de care lucrătorii nu se fac vinovați. Acești operatori își desfășoară activitatea într-un mediu economic caracterizat prin tarife reglementate, au obligația a presta serviciul public, în mod continuu, chiar și atunci când tarifele reglementate nu le acoperă cheltuielile. Menționăm că tichetele de masă și bonusurile sunt drepturi de natura salarială din categoria celor prevăzute la art. 25 alin. (3) din Codul Fiscal, cum ar fi: tichete de masă, tichete cadou, ajutoare de înmormântare, ajutoare de boală/accidente de muncă, etc., ce se acordă în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile. Aceste drepturi sunt negociate prin contractele colective de muncă în vigoare și acordate în limita prevăzută în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii. A admite că drepturile negociate prin contractele colective de muncă ar trebui diminuate/neacordate prin punerea în aplicarea art. XL și art. XLI din Legea nr. 296/2023, într-o astfel de situație, apreciem că această calificare aduce atingere substanței acestor drepturi, precum și dreptului constituțional conferit în mod direct fiecărui lucrător de a beneficia de caracterul obligatoriu al convențiilor colective, conform art. 41 alin. (5) din Constituția României. Atragem atenția că neacordarea drepturilor negociate prin contractele colective de muncă afectează relația dintre lucrători și operatorii regionali de servicii comunitare de utilități publice, este un factor generator de conflicte de muncă și un declanșator de proteste sociale la nivel național care afectează negativ aceste servicii, cetățenii și economia națională. Astfel că, solicităm Guvernului României să aprobe memorandumurile înaintate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației privind exceptarea operatorilor regionali care prestează servicii comunitare de utilități publice de la aplicarea parțială a Capitolului III, Sectiunea 2 – Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. În cazul în care Guvernul României nu va aproba, în termen de 10 zile de la data prezentului comunicat, memorandumurile privind exceptarea operatorilor regionali care prestează servicii comunitare de utilități publice de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI din Legea nr. 296/2023, Federația Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilități Publice va folosi toate mijloacele legale pentru a apăra drepturile membrilor de sindicat și va iniția acțiuni de protest, inclusiv declanșarea unei greve la nivel național, în temeiul art. 155 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

COMITETUL FEDERAL AL FSSCUP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *